Socijalna inkluzija i bolji pristup zaposlenju

Prema Republičkom zavodu za statistiku RS, nekih 24,6% odsto građana Srbije se nalazi u opasnosti od siromaštva.

Broj stanovnika na jugoistoku i jugozapadu Srbije koji se nalazi u toj opasnosti iznosi čak 31%. Uz to, zvanični podaci ukazuju na to da je više od 40 odsto radno sposobnog stanovništva nezaposleno, te se taj deo zemlje suočava sa rasprostranjenom ekonomskom migracijom – 37 stanovnika odlazi sa juga Srbije svaki dan.

Nezaposlenost naročito pogađa ugrožene grupe, uključujući Rome, osobe sa invaliditetom i žene.

Evropski PROGRES ima za cilj da doprinese rešavanju ovih pitanja unapređenjem mogućnosti za zaposlenje i muškaraca i žena i pomaganju lokalnim samoupravama (LSU) da razvijaju i sprovode lokalnu politiku socijalne inkluzije najugroženijih i marginalizovanih grupa.

Jedna od aktivnosti usmerena na ostvarenje ovog cilja obuhvata izradu programa obuke za nezaposlene koja će zadovoljavati potrebe lokalnog tržišta rada.

Pored toga, u okviru Fonda za učešće građana (CIF) će se pružati podrška malim i kratkoročnim projektima socijalne inkluzije koje sprovode organizacije građanskog društva u partnerstvu sa lokalnim samoupravama a u skladu sa lokalnim razvojnim prioritetima LSU.

Evropski PROGRES takođe ima za cilj da uspostavi mehanizme za poboljšanje integracije nacionalnih manjina, koji će obuhvatati podršku njihovom učenju službenog jezika a istovremeno i pomoć lokalnim zajednicama da razvijaju i unapređuju svoje kulturno nasleđe i prioritete posredstvom međukulturološkog dijaloga.

Print